kdvuzmani.com-logo
Ara

KDV Kanununun 13/k  Maddesindeki İstisnanın Uygulanması - 1

KDV Kanununun 13/k maddesi kapsamında Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere(burada sayılanlar kurum ve kuruluş olarak anılacaktır.) bağışlanmak üzere istisna kapsamındaki Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna (KDV 13/k md.) kapsamına giren tesisler yazımızda da belirtilen tesislerin inşasına yönelik olarak istisna uygulaması aşağıdaki açıklandığı şekilde olacaktır. Yazımızda belirtilenlere ait oluşturulan örnek yazımız sonunda yer almakta olup öncelikle mevzuat kısmını okuyarak örnekleri inceleyiniz.

 1. Kurum ve kuruluş arasında bağış protokolü düzenlenecek.

Protokol içeriğinde inşaata ilişkin maliyet bilgisine, inşaatın teknik detaylarına, inşaa edilecek alan bilgisine, inşaatın başlangıç bitiş zamanları gibi tüm bilgilere yer verilmesi gerekmekte olup detaylı hazırlanması gerekmektedir.

 1. İnşaat ruhsatının alınması.

Esas itibariyle bağışta bulunacaklar projeyi hazırlayarak inşaat ruhsatını alırlar. Ancak bağışlanacak tesis ilgili kurum veya kuruluşa ait arsa üzerine inşaa edilecek olması durumunda uygulama projesi ve inşaat ruhsatı arsa sahibi kurum ve kuruluş tarafından alınır.

 1. Bağışı yapacaklar tarafından Uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlayacakları istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini ilgili idare ve kuruluşun onayına sunarlar.

(Üniversitelere yapılacak bağışlarda uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması vb. nedenlerle ruhsat alınamaması durumunda, ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüş vermesi gerekir.)

 1. Bağışta bulunacaklar, ilgili idare ve kuruluş tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girilir.
 2. İstisna belgesi başvurusu yapılır.

a-Gerekli belgeler :

 • Bağış protokolü
 • İnşaat ruhsatı

b- başvuru yeri

 • KDV mükellefi ise KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi
 • KDV mükellefiyeti bulunmuyor ise bağış yapılacak tesisin bulunduğu yer Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığı

başvuruda bulunurlar.

Vergi Dairesi/Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık, talebin öngörülen şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirir ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin ekinde (EK:29) yer alan belgeyi düzenleyerek bağış yapacaklara verir ve bir örneğini protokol yapan kuruluşa gönderir.

ÖRNEK 1 : İstanbul faaliyet gösteren ABCD İnşaat AŞ. firması sahibi olduğu arsa üzerine bir 70 derslikli ilköğretim okulu yaptırarak Milli Eğitime bağışlamak istemektedir. Firmanın yapması gerekenler sırasıyla;

 1. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağış protokolü yapılacak.(protokolde derslik sayısı, başlangıç ve bitiş tarihi, maliyet, bina iskelet yapısı, kullanılacak malzemelere ilişkin bilgiler ve bu bilgilere benzeyen bilgilerin yer alması zorunludur.)
 2. İnşaat ruhsatının alınması. (arazi sahibi ABCD İnşaat AŞ. firması olduğu için projeyi hazırlayarak ruhsatı alacaktır.)
 3. ABCD İnşaat AŞ. tarafından proje ve ruhsata uygun olarak hazırlanan KDV istisnası kapsamında alınacak mal ve hizmetlere ait liste İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü onayına sunulması
 4. Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanan listenin elektronik ortamda girişi yapılır
 5. ABCD İnşaat AŞ. Bağış protokolü ve inşaat ruhsatı ile birlikte KDV yönünde bağlı bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak üzere başvuru yapar.
 6. Vergi dairesi müdürlüğünce yapılacak değerlendirme neticesinde herhangi bir engel bulunmaması durumunda istisna belgesi verilir. Belgenin bir örneği de Vergi Dairesince Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

ÖRNEK 2 : İstanbulda yaşayan emekli öğretmen(herhangi bir mükellefiyeti bulunmamaktadır.) sahibi olduğu arsa üzerine bir 30 derslikli ilköğretim okulu yaptırarak Milli Eğitime bağışlamak istemektedir. Bağışçı emekli öğretmenin yapması gerekenler sırasıyla;

 1. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağış protokolü yapılacak.(protokolde derslik sayısı, başlangıç ve bitiş tarihi, maliyet, bina iskelet yapısı, kullanılacak malzemelere ilişkin bilgiler ve bu bilgilere benzeyen bilgilerin yer alması zorunludur.)
 2. İnşaat ruhsatının alınması. (arazi sahibi emekli öğretmen olduğu için projeyi hazırlayarak ruhsatı alacaktır.)
 3. Bağışçı emekli öğretmentarafından proje ve ruhsata uygun olarak hazırlanan KDV istisnası kapsamında alınacak mal ve hizmetlere ait liste İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü onayına sunulması
 4. Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanan listenin elektronik ortamda girişi yapılır
 5. Emekli öğretmen Bağış protokolü ve inşaat ruhsatı ile birlikte KDV mükellefiyeti bulunmaması nedeniyle tesisin okulun yapılacağı yerde bulunanstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına istisna belgesi almak üzere başvuru yapar.
 6. Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde herhangi bir engel bulunmaması durumunda istisna belgesi verilir. Belgenin bir örneği de Vergi Dairesi Başkanlığınca Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

Paylaş

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler